HVWA logo

Historische Vereniging West-Alblasserwaard

Uitnodiging

voor de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 19 april 2017 om

20.00 uur in  gebouw ‘De Haven’ aan de Ieplaan 9 te Alblasserdam

Agenda

 

(Vóór aanvang van de vergadering en in de pauze zal er een presentatie worden getoond van de verenigingsactiviteiten van het afgelopen jaar) 

 

1.   Opening door de voorzitter Ruud Boele

 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken

 

3.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016

 

4.   Jaarverslag 2016

 

5.   Financieel jaarverslag 2016 en vaststellen begroting 2017

 

6a.  Verslag van de kascontrolecommissie

6b.  Verkiezing van een nieuw lid voor de kascontrolecommissie

 

7.    Verkiezing van bestuursleden:

        Aftredend en herkiesbaar: Ruud Boele en Arie van Dijk

          Het bestuur stelt voor om Ad Donk te benoemen tot algemeen bestuurslid.
 De leden van de vereniging kunnen voor alle functies, waarin bestuursleden aftredend zijn,
 
andere kandidaten voordragen tot uiterlijk drie dagen vóór de vergadering. De voordracht
 dient schriftelijk te geschieden, onder overlegging van een door het betrokken lid getekende
 verklaring van instemming en moet door ten minste tien leden schriftelijk worden gesteund.

8.    Rondvraag.

 

9.    Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering.

 

Pauze

 

Na de pauze houdt Margré van Wijngaarden, de bevlogen voorzitter van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht, een betoog over haar ervaringen en werkwijze met betrekking tot het behouden en renoveren van monumentale en beeldbepalende panden.

Een half uur voor de opening van de vergadering liggen de volgende stukken ter inzage:

Jaarverslag 2016, financieel jaarverslag 2016 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016.

Op verzoek kunnen de stukken telefonisch (0184-683065) of per e-mail (secretaris@hvwa.nl) worden aangevraagd bij de secretaris Theo Jansen.
Alle stukken liggen vanaf 5 april 2017 in de bestuurskamer van de vereniging ter inzage.

 

Deze agenda als WORD-document (klik op deze tekst)

Het jaarverslag van de vereniging 2016 in Word (klik op deze tekst)  

Het bestuur van de

Historische Vereniging West-Alblasserwaard